STATUT ORGANIZACYJNY ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W KIELCACH

I

W Kielcach istnieje „Archiwum Diecezjalne”, jako odrębna instytucja kościelna rządząca się własnymi ustawami.

II

Celem archiwum diecezjalnego jest:

 1. gromadzenie oraz przechowywanie w należytym porządku wszelkiego rodzaju aktów, ksiąg urzędowych, tudzież rękopisów, odnoszących się do dziejów i uprawnień Kościoła na terenie diecezji kieleckiej;
 2. udostępnienie tych zbiorów organom władzy duchownej, oraz pracownikom naukowym w granicach przepisanych przez specjalny „Regulamin pracowni Archiwum Diecezjalnego w Kielcach”.

      III

Archiwum diecezjalne obejmuje:

 1. starsze archiwalia centralnych władz diecezjalnych,
 2. archiwa dekanatów, parafii i innych kościelnych osób fizycznych lub prawnych, które istniały lub istnieją na obszarze diecezji, z wyjątkiem nowszych części tychże archiwów, potrzebnych jeszcze do urzędowania. Archiwum diecezjalne obejmuje zasadniczo archiwalia z przed stu lat.

IV

Archiwum diecezjalne podlega ordynarjuszowi kieleckiemu, który według swego uznania mianuje kierownika instytucji na prawach notarjusza kurii z tytułem „archiwarjusza diecezjalnego”.

V

Archiwariusz diecezjalny reprezentuje instytucję na zewnątrz, oraz prowadzi jej zarząd naukowy, techniczny i administracyjny.

VI

Archiwariusz Diecezjalny jest konserwatorem zabytków archiwalnych, istniejących w diecezji.

VII

Archiwariusz diecezji przy nominacji składa w ręce ordynarjusza przysięgę, że obowiązki swe spełniać będzie sumiennie i dołoży wszelkich starań w zakresie swego urzędowania, aby interesy archiwum nie doznały żadnego uszczerbku.

VIII

Archiwariusz diecezjalny:

 1. jest odpowiedzialny za całość archiwum i jego porządek,
 2. ułatwia wedle możności w ramach regulaminu korzystanie z archiwum osobom i instytucjom,
 3.  przechowuje klucze archiwum, pieczęć urzędową, oraz akta kancelaryjne archiwum,
 4. podpisuje pisma wychodzące z archiwum,
 5. przedstawia z początkiem każdego roku kalendarzowego (a w razie potrzeby także częściej) ordynarjuszowi sprawozdanie: o stanie archiwum, o zaszłych w nim zmianach, prowadzonych pracach, dochodach, wydatkach, o jego potrzebach i grożących niebezpieczeństwach,
 6. przedkłada skarbnikowi kurii biskupiej kwity do uregulowania należności za wydatki, poczynione przy porządkowaniu archiwum.
  1. dziennik korespondencji,
  2. księgę korzystających z archiwum,
  3. księgę przybytków archiwalnych,
  4. księgę rachunkową,
  5. kronikę archiwum,
  6. księgi inwentarza archiwalnego i bibliotecznego.

IX

Archiwariusz powinien w porozumieniu z profesorem historii kościelnej podawać corocznie alumnom seminarjum duchownego zasadnicze pojęcia o archiwistyce, oraz może prowadzić z nimi ćwiczenia praktyczne przy porządkowaniu, katalogowaniu i opracowaniu naukowemmateriałów archiwum diecezjalnego.

X

Przy mianowaniu nowego archiwariusza, oraz ewentualnie przy dorocznej wizytacji archiwum, dokonywanej przez ordynarjusza (lub jego delegata) spisuje się protokół o stanie archiwum. Protokół podpisuje ordynarjusz (względnie jego delegat) oraz archiwarjusz diecezjalny.

XI

Archiwariusz diecezjalny i podlegli mu funkcjonarjusze nie mogą trudnić się sprzedażą archiwaliów, ani też gromadzić tego rodzaju zbiorów. Jeżeli wstępując do służby, posiadają zbiory archiwalne, powinni ich spis złożyć ordynariuszowi.

XII

Do ważniejszych obowiązków archiwariusza należy opracowywanie i utrzymywanie w należytym porządku inwentarzy, indeksów oraz katalogów archiwalnych.

XIII

Archiwariusz prowadzi potrzebne księgi kancelarii archiwalnej, a mianowicie:

XIV

Dokumenty, poświadczenia zgodności i wyciągi wierzytelne, wydawane z archiwum, podpisuje archiwariusz diecezjalny przy wyciśnięciu autentycznej pieczęci archiwum, na prawach notariusza kurialnego.

XV

Za poszukiwania i czynności, zwłaszcza wymagające więcej trudu, w interesie osób prywatnych, pobiera archiwariusz taksę w wysokości zatwierdzonej przez ordynarjusza.

XVI

Archiwum diecezjalne dzieli się na: działy, sekcje, grupy, zależnie od przedmiotu i formy urzędowania. Złożone w archiwum diecezjalnem[!] archiwa poszczególnych instytucji tworzą dla siebie odrębne grupy.

XVII

Wszystkie jednostki archiwalne (pergaminy, książki, teki) winny być zaopatrzone w pięczęć archiwum i sygnaturę, które należy tak umieszczać, aby przytem[!] archiwalia nie poniosły szkody.

XVIII

Archiwum gromadzi i stale uzupełnia wszelkie druki urzędowe, jak elenchy diecezjalne, rubrycele, kurendy, kroniki, rozporządzenia, ustawy itp. a nadto wszelkie inne publikacje z dziedziny historii diecezji, oraz książki pomocnicze związane z badaniami archiwalnemi[!].

XIX

Za wszelkie archiwalia, przyjęte do archiwum diecezjalnego, archiwariusz wydaje składającemu urzędowe poświadczenie odbioru.

XX

Archiwariusz diecezjalny obok archiwum prowadzi registraturę kurii biskupiej.

 

 

 

 

                                                              Statut powyższy zatwierdzam

 

 

Kielce, dn. 28/III 1939 r.

L. dz.1591/39

 

L. S.                                                                 †  Czesław Kaczmarek bp kielecki.

 

                                                                          ks. kan. A. Żrałek kanclerz kurii