ks. dr A. Kwaśniewski

Archiwum Diecezjalne w Kielcach

 

 

 

PROGRAM NAUKOWY ROLA KOŚCIOŁA JAKO WYCHOWAWCY I STRÓŻA KULTURY NARODOWEJ

 

Jest to program realizowany przez Archiwum Diecezjalne w Kielcach oraz przez Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach im. błogosławionego Wincentego Kadłubka. Realizacja programu rozpoczął się dnia 9 października 2012 roku. Polega głównie na organizowaniu cyklicznych referatów, które stanowią część comiesięcznych spotkań Towarzystwa Przyjaciół. Wkłady są organizowane zwykle w drugi wtorek miesiąca o godzinie 1600 (początkowo były organizowane o godzinie 1630). Sprawozdania ze spotkań publikowane są za stronie internetowej archiwum w zakładce „TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ” - "posiedzenia".

Na terenie diecezji kieleckiej znajdują się bogate zbiory archiwalne i biblioteczne. Archiwalia parafialne sięgają nierzadko XVIII wieku. W historycznych bibliotekach parafialnych znajduje się około 1500 starodruków, w tym kilkadziesiąt inkunabułów. Potrzeba inwentaryzowania i katalogowania jest oczywista. Kościół jest w Polsce instytucją, która przechowała największą ilość dóbr kultury. Instytucje państwowe z racji zaborów utraciły ciągłość i dlatego Kościół jest, jako twórca i stróż dóbr kultury instytucją bezkonkurencyjną. Zasługi Kościoła wymagają dziś trudu przechowywania i opracowywania. Ponadto zasługi te są słabo dostrzegalne w nauce polskiej. Stąd potrzeba promocji i „prawdy archiwistyczno-bibliologicznej”.

Wykłady mają na celu skupienie przy archiwum ludzi nauki, pobudzenie wrażliwości historycznej duchowieństwa, alumnów seminarium oraz innych osób zatroskanych o dobra przeszłości. Działania te obliczone są na wytworzenie odpowiedniego poziomu kultury jak również inicjują badania. Chodzi o stworzenie przy archiwum instytutu badawczego. Podstawy prawne stanowi w tym względzie dekret biskupa erygujący przy archiwum Studium Historii Diecezji Kieleckiej. W ramach programu "Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej" realizowane są cele naukowe i dydaktyczne. Archiwum prowadzi Kurs Przewodników Diecezji Kieleckiej. Jest to trzyletnie Studium Historii Diecezji Kieleckiej. Absolwenci studium przygotowywani są do prowadzenia wycieczek i pielgrzymek po sanktuariach i zabytkach historycznych diecezji.

Program został dostosowany do statutowych działań archiwum i towarzystwa. W ramach programu poszczególne referaty są klasyfikowane na tzw. kategorie: archiwistyka, bibliologia, historia diecezji kieleckiej, historia Kościoła i inne. Kategoryzacja służy specjalizacji programu. Tematyka jest starannie dobierana. Podstawowe kryterium to cele archiwum i towarzystwa. Następnie możliwości pozyskania „kapitału ludzkiego”. Przez „kapitał ludzki” rozumiany jest w sensie humanistycznym dostęp do środowisk naukowych, których przedstawiciele zainteresowani są celami, lub posiadają dorobek zgodny z programem i nadający się do zaprezentowania w archiwum.